Polityka prywatności

Kłodawa, 07.09.2020 r.

Polityka Prywatności Kopalni Soli „Kłodawa” SA

Polityka prywatności spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Administrator

Administratorem danych osobowych, jest Kopalnia Soli „Kłodawa” SA z siedzibą w Kłodawie, pod adresem ul. Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób: przesyłając mail na adres  kopalnia@sol-klodawa.com.pl, dzwoniąc pod numer +48 63 273 33 51 lub wysyłając list (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres Kopalnia Soli „Kłodawa” SA ul. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Poprawność przetwarzania danych osobowych w Kopalni Soli „Kłodawa” SA nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przesyłając mail na adres iodo@sol-klodawa.com.pl, dzwoniąc pod numer +48 63 273 32 60 lub wysyłając list (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres Kopalnia Soli „Kłodawa” SA ul. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które Pani/Pan podaje dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, tj. imię, nazwisko, adres doręczenia przesyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) numer NIP, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

– w celu realizacji składanych przez Panią/Pana zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

– w celu rozpatrywania składanych przez Panią/Pana reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

– w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które Pani/Pan podaje dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, tj. imię, nazwisko, adres doręczenia przesyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) numer NIP, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

– w celu obsługi i zapewnienia działania Pani/Pana konta użytkownika w Sklepie Internetowym Kopalni Soli „Kłodawa” SA;

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

– w celu realizacji składanych przez Panią/Pana zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

– w celu rozpatrywania składanych przez Panią/Pana reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

– w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

Newsletter

Dane osobowe, które nam Pani/Pan powierza rejestrując się, jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej www.sklep.sol-klodawa.com.pl, tj. Pani/Pana adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

Jakie rodzaje informacji na Pani/Pana temat zbiera Kopalnia Soli „Kłodawa” SA i w jaki sposób te informacje wykorzystuje?

Zbieramy i wykorzystujemy Pani/Pana dane, aby informować Panią/Pana o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić Pani/Panu robienie zakupów w Kopalni Soli „Kłodawa” SA przez Internet. Zbieramy też informacje po to, aby doświadczenia klientów z zakupów w Sklepie Internetowym Kopalni Soli „Kłodawa” SA mogły w przyszłości być lepsze.

Strona internetowa

Informacje takie jak: imię i nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mailowy, możemy zbierać także poprzez Stronę internetową. Dane te podawane są przez użytkowników Strony internetowej dobrowolnie w celu skorzystania z oferowanych za jej pośrednictwem usług. Dane użytkowników przetwarzane są także w celu realizacji zakupów w Kopalni Soli „Kłodawa” SA przez Internet. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze Strony internetowej lub określonych usług. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, którą może Pani/Pan udzielić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Informacja o profilowaniu

Nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

Produkty Kopalni Soli „Kłodawa” SA na stronie internetowej

Produkty prezentowane na naszych stronach domenie http://sklep.sol-klodawa.com.pl/  są w większości wykonywane przez nas, choć kilka z nich może być importowana. Zastrzegamy możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie niektórych artykułów i w razie konieczności użycia surowców zastępczych, które jednak w żaden sposób nie spowodują zmiany, jakości i nie wpłyną znacząco na wygląd danego artykułu. Kopalnia Soli „Kłodawa” SA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg innych cen niż określone w prezentowanej ofercie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat.

Jakie prawa przysługują w związku z danymi?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Kopalnia Soli „Kłodawa” SA, jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych:

– prawo dostępu do danych,

– prawo żądania sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne. Konieczność przechowywania danych wynika z okresów ustawowych. Jeżeli przepisy prawa nie określają okresu przechowywania, dane są przechowywane do celów realizacji zamówienia i fakturowania oraz jako dowód prawidłowego wykonania umowy, do wygaśnięcia okresów odpowiedzialności, a następnie są usuwane.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu udostępnienia Newslettera, będziemy przetwarzać do momentu odpowiednio Pani/Pana rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydania.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawiera Pani/Pan z Kopalnią Soli „Kłodawa” SA, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Pani/Pana dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Pani/Pana dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Kopalnię Soli „Kłodawa” SA przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Kopalni Soli „Kłodawa” SA (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Dane osobowe Pani/PanaKopalnia Soli „Kłodawa” SA może udostępniać:

a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Pani/Pana przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub zakończeniem,
b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie transakcji,
c) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.
d) audytorom i biegłym rewidentom, doradcą prawnym, doradcą podatkowym.
e) organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.
(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

 Nie będziemy przekazywać Pani /Pana danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Postanowienia końcowe

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.