Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOPALNI SOLI „KŁODAWA” S.A

 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów Kopalni Soli „Kłodawa” S.A zawartych w cenniku za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. i Konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Konsumenta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. prowadzony jest pod adresem www.sklep.sol-klodawa.com.pl przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A. z siedzibą w Kłodawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000219532, kapitał zakładowy 30 000 000 zł pokryty w całości, NIP 666 000 33 38, REGON 000041714, zwany dalej w Regulaminie „Kopalnią” lub „Sklepem Internetowym”.

2. W sprawie złożonego zamówienia Konsument może uzyskiwać informacje w godzinach pracy Sklepu Internetowego (od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do godziny 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy), pod niżej wskazanymi numerami:
a) numery telefonów (Sklep Internetowy): 63 27 33 515
b) numer telefaksu (Biuro Obsługi Klienta): 63 27 30 545
c) adres e-mail do korespondencji w sprawie sprzedaży: esklep@sol-klodawa.com.pl
d) adres strony internetowej Sklepu: www.sol-klodawa.com.pl
e) adres e-mail, na który można składać oświadczenia o odstąpieniu od umowy: esklep@sol-klodawa.com.pl
f) adres e-mail, na który można składać reklamacje towaru Sklep Internetowy: esklep@sol-klodawa.com.pl, tel. 63 27 33 515

3. Sklep internetowy Kopalni prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.sol-klodawa.com.pl na odpowiednim formularzu zamówień .

5. Najpóźniej w dacie dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi, pracownik sklepu internetowego potwierdzi zawarcie Umowy na odległość na trwałym nośniku (jako podstawowy trwały nośnik będzie traktowana poczta elektroniczna lub dokument w wersji papierowej). Potwierdzenie dodatkowo zawierać będzie istotne informacje zawarte w Regulaminie Sklepu oraz informację o wyrażeniu przez Konsumenta zgody na otrzymywanie treści cyfrowych.

6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin (bez sobót i niedziel oraz dni światecznych), od jego otrzymania. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty, do chwili wysłania towaru.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Konsument jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Za zamówione towary Konsument płaci:

a) za pomocą platformy płatniczej przelewy24.pl

b) przelewem na konto bankowe Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.. prowadzonym przez Credit Agricole Bank Polska S.A. nr rachunku :10194012100103560500100000

c) kurierowi w przypadku wybrania opcji płatności „za pobraniem”

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Konsument otrzymuje, łącznie z przesyłką, podpisany przez pracownika sklepu internetowego, oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Konsument będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy /firmy, numer NIP ) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę., wówczas nie będą miały zastosowania zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące uprawnień Konsumenta lecz przepisy powszechnie obowiązujące.

11. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania ze Sklepu Internetowego potwierdzenia zawarcia umowy.

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

13.Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza:

InPost sp. z o.o.
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

NIP: 6793108059

Infolinia:

722 444 000

746 600 000

Dostępność Infolinii
poniedziałek – piątek 7:00–22:00
sobotę 8:00–20:00
niedziele 8:00 – 18:00 (tylko Paczkomaty)
Święta 8:00 – 16:00 (tylko Paczkomaty)

Kopalnia zastrzega sobie możliwość zmiany dostawcy, o czym konsument zostanie poinformowany.

14. Dokładne koszty zamówionego towaru oraz realizowanej wysyłki są podawane Konsumentowi w sposób jasny i widoczny na formularzu zamówienia, bezpośrednio przed momentem złożenia przez Konsumenta zamówienia.

15. Konsument jest zobowiązany potwierdzić przed momentem zatwierdzenia zamówienia na stronie internetowej, że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty kosztów zatwierdzonego zamówienia. Przedmiotowe potwierdzenie następuję poprzez zaznaczenie przez Konsumenta na formularzu zamówienia osobnej zakładki o treści: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

W przypadku wybrania opcji „za pobraniem„ Konsument zobowiązany jest do zapłacenia za towar kurierowi. Opłata będzie równowartością zamówionego towaru wraz z równowartością kosztów dostawy.

Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Konsumenta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towaru wymienionego w zamówieniu.

§2
Warunki wysyłki

1. Całkowity koszt zamówienia obejmuje wartość zamówionych produktów i opłatę za dostarczenie zamówionych produktów Konsumentowi. Koszt zamówienia ponosi Konsument. Informacja dotycząca całkowitych kosztów zamówienia oraz terminu zapłaty podawana jest Konsumentowi przed złożeniem przez niego zamówienia. W braku odmiennych zastrzeżeń, termin zapłaty za zamówiony towar wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia przez Konsumenta zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie, Sklep Internetowy anuluje złożone zamówienie przesyłając niezwłocznie informację Konsumentowi na trwałym nośniku lub informuje go o zaistniałej sytuacji telefonicznie.

2. Płatności elektroniczne w sklepie obsługuje platforma płatnicza www.przelewy24.pl. W przypadku wyboru płatności elektronicznej realizacja  zamówienia nastąpi po autoryzowaniu płatności przez platformę płatniczą.

3. Wybranie formy płatności przelewem powoduje przesunięcie realizacji zamówienia do momentu wpłynięcia opłaty za równowartość zamówienia na konto Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. wskazane w formularzu zamówienia.

4. W przypadku wybrania „opcji „za pobraniem” zamówienie zostaje realizowane natychmiast, konsument płaci za zamówiony towar i opłatę za dostarczony towar kurierowi. W opcji „ za pobraniem” koszt dostarczenia może być większy ze względu na opłaty manipulacyjne.

5. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia i jego weryfikacji w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności wypełnionego formularza zamówienia lub złożonego zamówienia o czym konsument zostanie poinformowany.

§3
Warunki odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od zawartej ze Sklepem Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówienia. O prawie oraz warunkach odstąpienia od Umowy Sklep informuje Konsumenta w momencie składania przez niego zamówienia. Dodatkowo wraz z potwierdzeniem przez Sklep zawarcia umowy, Konsument otrzymuje wzór formularza odstąpienia od Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć pisemnie na adres Kopalni Soli „Kłodawa„ S.A.. z dopiskiem Sklep Internetowy lub drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres Sklepu Internetowego esklep@sol-klodawa.com.pl

3. Sklep umożliwia także Konsumentowi złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy za pomocą interaktywnego elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.sol-klodawa.com.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sklep Internetowy prześle niezwłocznie Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Kopalnia zwróci Konsumentowi kwotę równą cenie towaru. Zwrot nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, po otrzymaniu towaru przez Sklep Internetowy.

5. W przypadku zwrotu rzeczy na skutek odstąpienia od umowy, Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż oferowany przez Sklep Internetowy, Kopalnia nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu Internetowego, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu zwrotu towaru przez Konsumenta wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, co oznacza, że towar nie może zawierać żadnych zniszczeń lub uszkodzeń. Towar powinien zostać zwrócony łącznie z opakowaniem. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną fakturą VAT. Jeśli doszło do zmniejszenia wartości towaru w wyniku korzystania z niego w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia właściwości towaru, jego cech i funkcjonowania, Konsument poniesie proporcjonalne koszty zmniejszenia wartości towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży towaru o obniżonych parametrach. O tym czy towar jest o obniżonych parametrach konsument zostanie poinformowany na stronie Sklepu Internetowego.

§4
Reklamacje

1. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar Konsumentowi w stanie wolnym od wad. Na dostarczony Konsumentowi towar, Sklep udziela rękojmi w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi.

2. Rękojmia nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania towaru.

3. W ramach uprawnień z rękojmi , Konsument uprawniony jest do żądania
a) wymiany towaru lub usunięcia wady; Konsument może zamiast zaproponowanego przez Dział Kontroli Jakości usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy;
b) obniżenia ceny ze wskazaniem kwoty, o którą ma nastąpić obniżenie lub odstąpić od umowy; uprawnienie takie nie przysługuje, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

4. Reklamacji nie podlega towar o obniżonych parametrach o czym konsument zostaje poinformowany na stronie odpowiadającej danemu towarowi.

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Konsument znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres: Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 62-650 Kłodawa, Al. 1000-lecia 2, z dopiskiem „Sklep internetowy”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę) wraz z krótkim opisem uszkodzenia towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W tym terminie Konsument zostanie poinformowany pisemnie o sposobie załatwiania reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Po rozpatrzeniu reklamacji towar odsyłany jest na koszt Kopalni.

6. Jeżeli podczas eksploatacji towaru Konsument znajdzie w nim wady powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowymi Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. pod numerem telefonu: + 48 ( 63 ) 27 33 515,

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Konsumenta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie sprzedaży. Każdy Konsument, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie odsprzedaje, oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich kontrahentów innym osobom lub instytucjom.

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827) , w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zm.) oraz ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000r. nr 22poz.271 ze zm.).

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2015 roku.

Pobierz formularz odstąpienia od Umowy.

Wypełnij formularz odstąpienia od Umowy.